Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019.

Thứ ba - 11/09/2018 14:21
Thực hiện văn bản số 3421/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 14/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019. Phòng GD&ĐT quận Hà Đông hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn quận tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 

Số: 876/PGD&ĐT
V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị
cán bộ công chức, viên chức
 năm học 2018-2019.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Hà Đông, ngày 18 tháng 8 năm 2018

 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ  Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai trong hoạt động nhà trường; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường;
Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Sở GDĐT giai đoạn 2017-2020;          
Thực hiện văn bản số 3421/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 14/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019. Phòng GD&ĐT quận Hà Đông hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn quận tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019, như sau:
I. Nguyên tắc tổ chức, hình thức, thành phần Hội nghị
1. Nguyên tắc tổ chức Hội nghị
- Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC) là hình thức dân chủ trực tiếp để CBCC, VC và người lao động tham gia quản lý, xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.
- Hội nghị được tổ chức dân chủ, thiết thực, bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 CBCC, VC của nhà trường (bao gồm cả đại biểu là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP) hoặc ít nhất 2/3 đại biểu được triệu tập có mặt dự hội nghị.
- Nghị quyết, quyết định của Hội nghị được thông qua khi có trên 50% số người dự Hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật.
2. Hình thức và thành phần Hội nghị
- Hội nghị thường kỳ: tổ chức mỗi năm 01 lần;
- Hội nghị bất thường: tổ chức khi có 1/3 CBCC, VC của nhà trường hoặc Ban chấp hành Công đoàn nhà trường yêu cầu hoặc Hiệu trưởng nhà trường thấy cần thiết.
- Thành phần tham dự Hội nghị: Toàn thể CBCC, VC và người lao động tham dự.
II. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị
 
  1. Họp trù bị
- Hiệu trưởng nhà trường triệu tập họp trù bị để thống nhất chủ trương, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nội dung Hội nghị; dự kiến thời gian tổ chức;
- Thành phần dự họp gồm: Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn và một số thành phần có liên quan (Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư hoặc Cố vấn Đoàn thanh niên…).
- Chuẩn bị các văn bản, báo cáo:
+ Hiệu trưởng: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; đánh giá tổng kết, kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học.
+ Ban chấp hành Công đoàn: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017-2018; nội dung xét khen thưởng và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2018-2019; dự thảo bản giao ước thi đua (nếu có); báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và chương trình công tác, hoạt động trong năm tiếp theo; dự kiến nhân sự bầu hoặc bổ sung thành viên Ban Thanh tra nhân dân theo quy định (nếu có).
Ngoài các văn bản báo cáo trên, Hiệu trưởng thống nhất với Công đoàn nhà trường quyết định các nội dung công khai tại Hội nghị hoặc những nội dung lấy ý kiến CBCC, VC tại Hội nghị theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.
2. Tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập hội nghị
- Nội dung lấy ý kiến: thời gian tổ chức, dự thảo các văn bản, báo cáo.
- Thành phần lấy ý kiến gồm: Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy, Phó hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư hoặc Cố vấn Đoàn thanh niên.
- Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn nhà trường tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo các văn bản, báo cáo để lấy ý kiến tại Hội nghị của các đơn vị, quyết định triệu tập Hội nghị.
3.Tiến hành thảo luận, lấy ý kiến tại các tổ chuyên môn, nghiệp vụ
Tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ hành chính (văn phòng) của nhà trường phối hợp với Tổ trưởng Công đoàn tổ chức họp tổ để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019; việc triển khai những quy định về thực hiện dân chủ tại tổ, nhóm; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo các văn bản, báo cáo được gửi xin ý kiến; bình xét khen thưởng; kiến nghị, đề xuất.
4. Hiệu trưởng nhà trường, Công đoàn nhà trường căn cứ kết quả lấy ý kiến tại các tổ chuyên môn, nghiệp vụ để tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo đưa ra Hội nghị của nhà trường.
III. Tổ chức Hội nghị
 
  1. Đoàn Chủ tịch và thư ký Hội nghị
- Đoàn Chủ tịch gồm: Hiệu trưởng và Công đoàn nhà trường. Tùy theo tính chất, yêu cầu cần thiết mà Đoàn Chủ tịch có Bí thư cấp ủy nhà trường
Trường hợp Hiệu trưởng nhà trường hoặc Chủ tịch Công đoàn đang trong thời gian thi hành kỷ luật hình thức từ khiển trách trở lên, tập thể lãnh đạo nhà trường hoặc Ban Chấp hành Công đoàn trường cử đại diện tham gia Đoàn Chủ tịch.
- Thư ký Hội nghị do Đoàn Chủ tịch cử và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Đoàn Chủ tịch.
 
  1. Nội dung Hội nghị
- Chào cờ;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2017-2018; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019;
- Thảo luận tại Hội nghị;
- Giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBCC, VC;
- Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017-2018 và chương trình công tác, hoạt động trong năm học 2018-2019;
- Bầu mới hoặc kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân (nếu có);
- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;
- Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể của nhà trường có thành tích trong công tác; phát động phong trào thi đua trong năm học 2018-2019;
- Ký kết giao ước thi đua giữa Ban giám hiệu nhà trường với tổ chức Công đoàn;
- Thông qua Nghị quyết Hội nghị;
- Bế mạc.
IV. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với Công đoàn phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị; cử đầu mối để phối hợp, theo dõi, đề xuất xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị; thông qua kết quả đến toàn thể CBCC, VC và người lao động trong nhà trường sau khi kết thúc học kỳ I và dịp tổng kết năm học.
V. Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Công đoàn nhà trường có trách nhiệm kiện toàn tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chuẩn bị công tác nhân sự giới thiệu, tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Hội nghị CBCC, VC (nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân là 02 năm); chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
VI. Tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường
- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định để phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ CBCC, VC trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước.
- Căn cứ quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ, Công đoàn nhà trường chủ động đề xuất với Hiệu trưởng thành lập tổ biên soạn xây dựng quy chế dân chủ, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
- Trong quá trình tham gia xây dựng Quy chế dân chủ, Công đoàn nhà trường lựa chọn thành viên tham gia tổ biên soạn xây dựng Quy chế dân chủ và chủ động đề xuất đưa vào Quy chế dân chủ những nội dung cụ thể hóa quy định pháp luật về trách nhiệm của Hiệu trưởng và của CBCC, VC trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của nhà trường, gồm:
- Quy chế chi tiêu nội bộ;
- Quy chế sử dụng tài sản công;
- Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường và của CBCC, VC trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Quan hệ giữa Hiệu trưởng nhà trường với cơ quan cấp trên và với cấp dưới;
- Các nội quy, quy chế khác của nhà trường;
Công đoàn nhà trường chủ động đề xuất, phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
VII. Tổ chức thực hiện
Các nhà trường hoàn thành việc tổ chức Hội nghị CBCC, VC năm học 2018-2019, trước ngày 08/10/2018. Sau Hội nghị các nhà trường có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị; gửi bản đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2018-2019 của tập thể và cá nhân theo hướng dẫn về Phòng GD&ĐT quận (bộ phận bộ phận Thi đua, Khen thưởng và Chuyên môn cấp học nhận),
          Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đề nghị các ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS phối hợp với Công đoàn nhà trường triển khai thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và thời gian theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Phạm Thị Lệ Hằng


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

Số 01/ KH- THVY

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Văn Yên năm học 2019- 2020.

Thời gian đăng: 12/06/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:8

Số 145/ KH-BCĐ

Kế hoạch 145 tuyển sinh vào MN, lớp 1, lớp 6 năm học 2019- 2020.

Thời gian đăng: 12/06/2019

lượt xem: 8 | lượt tải:6

Số 148/ KH- BCĐ

Kế hoạch 148/KH- BCĐ tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm học 2019- 2020.

Thời gian đăng: 12/06/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:2

CV số 4760 /SGDĐT-VP ngày 29/10�

Công văn số 4760 /SGDĐT-VP ngày 29/10/2018 của Sở GDĐT Hà Nội về kiểm tra công tác CCHC, công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC năm 2018

Thời gian đăng: 12/11/2018

lượt xem: 86 | lượt tải:38

Số 3024/QĐ-UBND ngày 2/7/2018

Quyết định khung tiêu chí đánh giá cán bộ hàng tháng.

Thời gian đăng: 10/09/2018

lượt xem: 181 | lượt tải:417
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay3,456
  • Tháng hiện tại46,926
  • Tổng lượt truy cập429,347
Bội giáo dục và đào tạo
Edunet
Vnedu
Quản lý nhà trường
Kết nối trường học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây